Regulamin

Księgarnia Kognis.pl działająca pod adresem https://kognis.pl jest platformą prowadzoną przez:
Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy spółka jawna, Kondratowicza 18/208, 03-285 Warszawa, NIP: 524-280-48-80


SŁOWNICZEK:

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
 • Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Kognis.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.
 • Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)
 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


§ 1. Warunki realizacji zamówienia
Zamówienia można składać:

 1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://kognis.pl
 2. Telefonicznie: 667 951 750, mailowo: biuro@kognis.pl
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 4. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a kognis.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 6. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie papierowej lub elektronicznej (gdy jest to produkt elektroniczny) na podany przez Klienta adres e-mail lub jako wiadomość SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu komórkowego.


§ 2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie kognis.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie kognis.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.


§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się poprzez zakładkę "Kontakt"
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności
Zapłaty za zamówienia można dokonać:


Gdy zamówienie jest odbierane osobiście:

 1. Osobiście gotówką lub kartą

Gdy zamówienie ma być wysłane:

 1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
 2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych lub kartą kredytową Visa, Visa electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (płatność obsługiwana przez PayU.pl)
 3. Przelewem bankowym na konto: mBank 15 1140 2004 0000 3402 7917 7149
  Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez kognis.pl zapłaty za zamówienie.

 

§ 5. Czas realizacji zamówień
Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia (liczonego od momentu zapłaty za zamówienie. Przy płatności kartą czas realizacji zamówienia następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności) do realizacji do chwili nadania paczki do realizacji przez pocztę/kuriera/paczkomat. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

 • Kognis.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się poprzez zakładkę "Kontakt".
 • Kognis.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
  Warunki rozpatrzenia reklamacji:
 1. Dostarczenie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

  Kognis.pl
  ul. Długa 66A, 05-270 Marki
  z dopiskiem "reklamacja".

 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Kognis.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Kognis.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Kognis.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Kognis.pl).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Kognis.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Kognis.pl na adres:

  Kognis.pl
  ul. Długa 66A, 05-270 Marki
  z dopiskiem "zwrot".

  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na podstawie nr zamówienia, który należy podać (potrzebne do identyfikacji)
  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kognis.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 5. Kognis.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Kognis.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kognis.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 2. Rejestrując się w Kognis.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych
  osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
  uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Kognis.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Kognis.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 2. Kognis.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Kognis.pl,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
  Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Kognis.pl umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kognis.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
  udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
  007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem
  unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Obecność towarów na stronach Kognis.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2018 roku.


Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Procedura odstąpienia:

 1. Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl.
 2. W sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego Pouczenia Kognis.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Kognis.pl).
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 4. W celu odstąpienia od umowy powinni Państwo złożyć Kognis.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, jego kopię lub co najmniej podać numer zamówienia (co umożliwi nam sprawne odnalezienie Państwa zamówienia) a  następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Kognis.pl na adres:

  Kognis.pl
  ul. Długa 66A, 05-270 Marki
  z dopiskiem „zwrot”

 5. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od Umowy.
 6. Aby odstąpić od umowy możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 7. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Skutki odstąpienia:

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kognis.pl prześle Państwu potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Państwa w tym celu w oświadczeniu adres email.
 2. Kognis.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy, zwróci Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl.
 3. Kognis.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.
 4. Kognis.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Ponosicie Państwo odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.