Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Kognis.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Kognis.pl).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Kognis.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Kognis.pl na adres:

  Kognis.pl
  ul. Długa 66A, 05-270 Marki
  z dopiskiem "zwrot".

  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na podstawie nr zamówienia, który należy podać (potrzebne do identyfikacji)
  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kognis.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 5. Kognis.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Kognis.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kognis.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Procedura odstąpienia:

 1. Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl.
 2. W sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego Pouczenia Kognis.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Kognis.pl).
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 4. W celu odstąpienia od umowy powinni Państwo złożyć Kognis.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, jego kopię lub co najmniej podać numer zamówienia (co umożliwi nam sprawne odnalezienie Państwa zamówienia) a  następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Kognis.pl na adres:

  Kognis.pl
  ul. Długa 66A, 05-270 Marki
  z dopiskiem „zwrot”

 5. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od Umowy.
 6. Aby odstąpić od umowy możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 7. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Skutki odstąpienia:

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kognis.pl prześle Państwu potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Państwa w tym celu w oświadczeniu adres email.
 2. Kognis.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy, zwróci Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kognis.pl.
 3. Kognis.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.
 4. Kognis.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Ponosicie Państwo odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.